Vårt arbete med hållbart byggande och miljö omfattar hela koncernen. Läs mer om respektive område. Vid frågor eller andra funderingar är du välkommen att kontakta Ann-Christin Bergman

Hållbarhet innebär för oss att det vi planerar och genomför ska vara ansvarsfullt och långsiktigt utformat, vilket utvecklas vidare inom respektive område. Vår ambition är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både kunder, samarbetspartners och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till de samhällen vi är verksamma i. 

LLENTAB stävar i sina åtagande efter att bidra till energi- och resurseffektivitet under projektets hela livscykel genom byggande av klimatsmarta stålhallar och tillverkning av energieffektiva byggnadskomponenter samtidigt som användningen av skadliga ämnen minimeras. Det innebär att byggnaden konstrueras och byggs för de förhållande som den kan komma att påverkas av - och påverka under lång tid. 

Miljö och hållbarhet

Vi har som en betydande byggentreprenör ett ansvar att välja material som är miljömässigt sunda, hållbara och möjliga att återanvända eller återvinna. Vi har ansvar att vara rädda om resurserna både gällande material, produktion och vid transport. Miljöarbetet måste inte minst vara närvarande i vardagen genom att minska slöseri och ta hand om avfall på bästa sätt.

I stålproduktionen är det rullformning, kapning och stansning som kräver den största andelen av energiförbrukningen. LLENTAB arbetar därför med långsiktiga lösningar för återvinning av värme i tillverkningsprocesserna. Inom produktionen arbetar vi också med att begränsa materialspill. Vi arbetar ständigt för att minska energiförbrukningen samt göra bra miljöval när maskiner eller utrustning hyrs.

För oss kommer den största miljöpåverkan från det egentillverkade byggmaterialet, energiförbrukning, avfallshantering och transporter. Vi arbetar därför för att minska koldioxidutsläppen och energiförbrukningen samt att välja hållbara energikällor.

 

Transporterna är en central och viktig fråga i vårt miljöarbete. Majoriteten av det råmaterial vi köper fraktas med båt och tåg och tack vare vår effektiva logistik med platta paket och goda samarbete med logistikföretag minimerar vi våra koldioxidutsläpp.

Avfallshanteringen är också en central del i vårt miljö- och hållbarhetsarbete. LLENTAB är anslutet till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (fti), vilket är ett gemensamt system för insamling och återvinning av förpackningar inom industri och handel. Genom ett nationellt avtal om avfallshantering för såväl produktionsanläggningen som byggverksamheten är målet att nå 100 procent källsortering.

Vinsterna i ett framgångsrikt miljöarbete gynnar både miljön och ekonomin. Till stöd i miljöarbetet har LLENTAB ett miljöledningssystem som i allt väsentligt följer certifieringen ISO 14001.

Naturens egna återvinningsbara material

LLENTAB:s produkter är huvudsakligen i stål, vilken är en naturligt förekommande råvara som i naturen bryts som järnmalm. Att bygga i stål innebär ett effektivt användande av jordens resurser då stålet går att återvinna och återanvända. Inga andra byggnadsmaterial medför samma höga återvinningsbarhet, avsaknad av skadliga ämnen och emission av gaser. När en stålkonstruktion rivs kan vissa detaljer återanvändas, som de är eller efter modifiering. Det är också möjligt att smälta ned konstruktionen och producera nytt stål. En stor andel av allt stål kommer från stålskrot, cirka 20 procent av allt stål är återvunnet. Dessutom medför stål inga risker för fuktskador samtidigt som alla tekniska och funktionella krav uppfylls. På Stålbyggnadsinstitutet finns mer att läsa för dig som är intresserad. 

Byggvarudeklaration och byggvarubedömning

Som byggbranschen i stort arbetar självklart även LLENTAB för att minska användningen av och fasa ut skadliga ämnen. För att möjliggöra hållbara produktval arbetar vi med systemen Byggvarubedömningen, SundaHus och BASTA. För att ta del av produktbedömningarna från Byggvarubedömningen fråga oss. Stomstål, högprofilplåt och Sandwichpanelerna som är tillverkade inom LLENTAB är registrerade i BASTA. Produkterna nedan är registrerade i SundaHus. 

Sandwichpaneler (standard)

Sandwichpaneler (strong)

Stomstål

För mer information

Ann-Christin Bergman

HMS- och kvalitetschef

0523-790 99
ann-christin.bergman@llentab.se